За нас

АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП”,

вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България с ЕИК 206390484, е юридическо лице с нестопанска цел, сдружение, създадено при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението ще извършва общественополезна дейност.

Мисия

Нашата мисия поддържане равновесие на околната среда чрез унищожаване на отпадъците и избягване разпространението на болести и зарази от СЖП, посредством използване на високотехнологични инсинератори. Влагаме постоянни усилия за развитието на технологии за опазване и почистване на нашата планета от отпадъците и СЖП. Водени сме от желанието да стимулираме и обединяваме усилията на общността на операторите за трайно унищожаване на отпадъци и СЖП с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, и да съдействаме за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване. Стремим се да разработим за създаване на програми и законодателно уреждане на цялостното управление на процесите, свързани с унищожаване на отпадъците и СЖП с цел осигуряване на чиста планета за всички.

Целите на „АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП”, са:

 • Да стимулира и обединява усилията на общността на операторите за трайно унищожаване на отпадъци и СЖП с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване, и да подпомага личностно израстване и развитие на обществото.
 • Да обединява, при запазване на различията, и представлява лицата, които се занимават с унищожаване отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, или са в процес на обучение за осъществяване и етапите на процесите, българското и европейското законодателство, научните разработки, в името на професионалното и личностното развитие на своите членове.
 • Да допринася за популяризиране, разпространение и развитие на съвременните постижения в областта на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП на територията на Република България.
 • Да подкрепя интересите и защитата на правата на хората, занимаващи се с унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и други свързани с това дейности, включително научни работници и технолози, работещи в областта на оптимизиране на процесите;
 • Да организира конференции и обучения с оглед повишаване знанията и познаването на процесите, както от операторите, осъществяващи унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, така и на обществото във всякакви формати;
 • Да координира подготовката и повишаването на квалификацията на индивидуалните членове на сдружението и други лица;
 • Да координира дарителски инициативи;
 • Да организира обсъждания относно начините на унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, с оглед цялостно управление на процесите, свързани с унищожаване на отпадъците и СЖП и опазване, а при необходимост и възстановяване равновесието на околната среда. Да изготвя становища, които да послужат на всички заинтересовани в областта, включително държавни и общински органи, лаборатории, научно-изследователски центрове, относно избягване на съществуващи и/или нововъзникващи проблеми, свързани с отпадъците, които не подлежат на рециклиране и СЖП, основно чрез тяхното унищожаване;
 • Да съдейства за участия в държавни и международни конференции, обучения, семинари, обсъждания, да разработва и дава становища по проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на граждански организации;
 • Да установява и осъществява взаимодействие с други национални и международни организации със сходни цели и дейност;
 • Да организира и оказва съдействие при организирането на срещи, семинари и конференции по темите на унищожаване на отпадъците, които не подлежат на рециклиране; събиране, архивиране, разпространяване на информация и статистика за проявите, организирани от сдружението, както и за други научни постижения, изменения на нормативната уредба и събития.
 • Да допринася за личностното, професионални и организационно развитие в областта на унищожаването на отпадъците и създаване на трайни навици и култура при управление на отпадъците и СЖП, и като краен резултат да допринася за подобряване качеството на живот на българските граждани, както и поддържане на здравословна среда и възстановавяне на екологичното равновесие.

Средства за постигане на целите на „АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП” са да:

 • Приема и изисква спазването на стандарти за обучение и практикуване на дейности в областта на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и други съпътстващи дейности, съизмерими с европейските и световни такива;
 • Организира и финансира разработването и осъществяването на проекти, самостоятелно или съвместно, с други правителствени и неправителствени организации и институции.
 • Осъществява сътрудничество, координация и взаимопомощ с местни, национални и международни организации, имащи сродни цели и задачи.
 • Улеснява достъпа и разпространението на знания в областта на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, видовете технологии и влиянието върху околната среда;
 • Организира и провежда срещи за обмяна на опит, консултации, супервизии, образователно-квалификационни и научни курсове, семинари, конференции, конгреси, подпомага научно-изследователски организации, учени, които да извършват разработки за оптимизиране на процесите, и подобряване качеството на работа на използваната техника, и други;
 • Оказва методическа, консултативна помощ и съдействие на индивиди, професионални общности, правителствени и неправителствени организации, частни физически и юридически лица и други заявители;
 • Изразява мнението на общността на лицата занимаващи се с унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и съпътстващите процеси, по всички въпроси при определяне на социалната политика и законодателството в тази област. В тази връзка прави анализ и се информира относно относимото за дейността на операторите законодателство, действащо на територията на Република България и Европейския съюз, подготвяните и обсъждани промени на нормативната уредба;
 • Събира и анализира информация за съществуващи технологии и техника за унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и за съпътстващите дейности;
 • Организира обмен на специалисти и подпомагане на проекти, свързани с дейността на сдружението.
 • Създава фонд и база данни от специализирана литература, както и подпомага издаването и популяризирането й.
 • Създава информационни материали за популяризиране дейността на сдружението.
 • Организира и провежда различни прояви.
 • Приема дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, съответстващи на  целите и задачите на сдружението.
 • Представлява членовете си в страната и пред чуждестранни институции и организации.