УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ с наименование „АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП”

I.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 „АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП“ е юридическо лице с нестопанска цел, сдружение, което съгласно клаузите на настоящия Устав обединява на доброволен принцип своите членове на доброволни начала.

Чл. 2 Сдружението е организация за извършване на общественополезна дейност. Наименованието на сдружението е „АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП“ и се регистрира по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяваща дейността си съобразно разпоредбите на действащото българско законодателство.

Наименованието на сдружението АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП” може да се изписва съкратено, като АОИУОСЖП.

Наименованието на сдружението може да се изписва на латиница по следния начин ASSOCIATION OF OPERATORS FOR WASTE AND ANIMAL BY-PRODUCTS DISPOSAL INSTALLATIONS, съкратено AOWABPDI.

Чл. З Сдружението се учредява за неопределен срок.

Чл. 4 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

4.1 Седалището на сдружението е в гр. София, и

4.2 Адреса на управление в гр. София, ул. „Генерал Паренсов”№ 24Б, партер, ап. 1

 1. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Целите на Сдружението са:

 • Да стимулира и обединява усилията на общността на операторите за трайно унищожаване на отпадъци и СЖП с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически, да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване, и да подпомага личностно израстване и развитие на обществото.
 • Да обединява, при запазване на различията, и представлява лицата, които се занимават с унищожаване отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, или са в процес на обучение за осъществяване и етапите на процесите, българското и европейското законодателство, научните разработки, в името на професионалното и личностното развитие на своите членове.
 • Да допринася за популяризиране, разпространение и развитие на съвременните постижения в областта на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП на територията на Република България.
 • Да подкрепя интересите и защитата на правата на хората, занимаващи се с унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и други свързани с това дейности, включително научни работници и технолози, работещи в областта на оптимизиране на процесите;
  • Да организира конференции и обучения с оглед повишаване знанията и познаването на процесите, както от операторите, осъществяващи унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, така и на обществото във всякакви формати;
  • Да координира подготовката и повишаването на квалификацията на индивидуалните членове на сдружението и други лица;
  • Да координира дарителски инициативи;
  • Да организира обсъждания относно начините на унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, с оглед цялостно управление на процесите, свързани с унищожаване на отпадъците и СЖП и опазване, а при необходимост и възстановяване равновесието на околната среда. Да изготвя становища, които да послужат на всички заинтересовани в областта, включително държавни и общински органи, лаборатории, научно-изследователски центрове, относно избягване на съществуващи и/или нововъзникващи проблеми, свързани с отпадъците, които не подлежат на рециклиране и СЖП, основно чрез тяхното унищожаване;
  • Да съдейства за участия в държавни и международни конференции, обучения, семинари, обсъждания, да разработва и дава становища по проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на граждански организации;
  • Да установява и осъществява взаимодействие с други национални и международни организации със сходни цели и дейност;
  • Да организира и оказва съдействие при организирането на срещи, семинари и конференции по темите на унищожаване на отпадъците, които не подлежат на рециклиране; събиране, архивиране, разпространяване на информация и статистика за проявите, организирани от сдружението, както и за други научни постижения, изменения на нормативната уредба и събития.
  • Да допринася за личностното, професионални и организационно развитие в областта на унищожаването на отпадъците и създаване на трайни навици и култура при управление на отпадъците и СЖП, и като краен резултат да допринася за подобряване качеството на живот на българските граждани, както и поддържане на здравословна среда и възстановавяне на екологичното равновесие.

   

  Чл. 6 .1) Средства за постигане целите на Сдружението:

  • Приема и изисква спазването на стандарти за обучение и практикуване на дейности в областта на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и други съпътстващи дейности, съизмерими с европейските и световни такива;
  • Организира и финансира разработването и осъществяването на проекти, самостоятелно или съвместно, с други правителствени и неправителствени организации и институции.
  • Осъществява сътрудничество, координация и взаимопомощ с местни, национални и международни организации, имащи сродни цели и задачи.
  • Улеснява достъпа и разпространението на знания в областта на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, видовете технологии и влиянието върху околната среда;
  Организира и провежда срещи за обмяна на опит, консултации, супервизии, образователно-квалификационни и научни курсове, семинари, конференции, конгреси, подпомага научно-изследователски организации, учени, които да извършват разработки за оптимизиране на процесите, и
  • подобряване качеството на работа на използваната техника, и други;
  • Оказва методическа, консултативна помощ и съдействие на индивиди, професионални общности, правителствени и неправителствени организации, частни физически и юридически лица и други заявители;
  • Изразява мнението на общността на лицата занимаващи се с унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и съпътстващите процеси, по всички въпроси при определяне на социалната политика и законодателството в тази област. В тази връзка прави анализ и се информира относно относимото за дейността на операторите законодателство, действащо на територията на Република България и Европейския съюз, подготвяните и обсъждани промени на нормативната уредба;
  • Събира и анализира информация за съществуващи технологии и техника за унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и за съпътстващите дейности;
  • Организира обмен на специалисти и подпомагане на проекти, свързани с дейността на сдружението.
  • Създава фонд и база данни от специализирана литература, както и подпомага издаването и популяризирането й.
  • Създава информационни материали за популяризиране дейността на сдружението.
  • Организира и провежда различни прояви.
  • Приема дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, съответстващи на  целите и задачите на сдружението.
  • Представлява членовете си в страната и пред чуждестранни институции и организации.

   

  Чл. 6.2) Финансовите средства за постигането на посочените цели се набират от:

  1. членски внос след вземане на решение на общото събрание;
  2. приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение;
  3. дарения и спонсорство;
  4. предоставени средства от държавата и общините;
  5. управление на собствено имущество;
  6. предоставени средства от международни организации.

   

  Чл. 7 Предмет на допълнителна стопанска дейност: набиране и разпространение на професионална, техническа, търговска, правна и икономическа информация в областта на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и други съпътстващи дейности, издателска дейност, провеждане на проучвания и научни изследвания в тази област, организиране на курсове и семинари, както и друга стопанска дейност в съответствие с целите и средствата на Сдружението, като приходите от тази дейност ще бъдат използвани за постигане на определените с настоящия Устав цели.

  III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  Чл. 8 Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде всяко физическо лице и/или юридическо лице, което застъпва, подпомага и насърчава развитието на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, развитието на технологиите и извършването на научни разработки и изследвания в тази област.

  Чл. 9 Нови членове на сдружението се приемат въз основа на мотивирана писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема настоящия устав и е съгласен с него.

  Чл.10. 1) Решението за приемане на членове се приема от Управителния съвет, който е длъжен да разглежда молбите по чл. 9 на първото си заседание след тяхното

  постъпване.

   

  Чл.10.2) Изричният или мълчалив (при не произнасяне в срок) отказ на Управителния съвет за приемане на кандидат за член на сдружението се обжатва пред Общото събрание на първото му следващо заседание.

  Чл. 11 Членството се прекратява:

  1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет на сдружението;
  2. с изключване.

  Чл. 12.1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет при системно грубо нарушаване разпоредбите на настоящия устав.

  Чл. 12.2) Управителният съвет може да констатира отпадане на член на сдружението поради системно неучастие в дейността му, в случай, че членът без уважителни причини не присъства в две последователни заседания на Общото събрание на сдружението, свикани и оповестени надлежно.

              Чл. 12.3) Решението на УС за изключване или отпадане на член може да бъде обжалвано пред Общото събрание на сдружението на първото му следващо заседание.

  Чл. 13.1) Членовете на Сдружението имат право:

  1. да участват в управлението на сдружението;
  2. да бъдат информирани за неговата дейност;
  3. да се ползват от имуществото му и от резултатите на неговата дейност по реда, предвиден в устава.

  Чл.13.2) Членовете на Сдружението са длъжни:

  1. да спазват настоящия устав;
  2. да участват активно в работата на сдружението.

  Чл. 14. 1)Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване и/или смърт.

  Чл. 14.2) При прекратяване на членството имуществото внесено от съответния член му се връща, а имуществото придобито от дейността на сдружението остава в полза на Сдружението.

  1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

  Чл. 15 Органи на управление на сдружението са:

  1. Общото събрание;
  2. Управителния съвет.

  Чл. 16.1) върховен орган на сдружението е Общото събрание, което се състои от всички негови членове.

                  Чл. 16.2) Общото събрание:

  1. изменя и допълва устава;
  2. избира и освобождава Председателя на Управителния съвет и останалите членове на УС;
  3. взема решения по постъпили жалби, относно откази за приемане и по жалби относно изключване и констатиране отпадането на членове;
  4. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
  5. приема бюджета на Сдружението;
  6. приема отчета за дейността на Управителния съвет:
  7. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
  8. назначава лицензиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка на дейността на Сдружението, когато това е необходимо и/или изискуемо, съгласно разпоредбите на закон;
  9. взема и други решения, предвидени в закона или устава.

  Чл. 16.3) Правата по ал. 2, т. 1, 2. З, 4, 5, 6 и 7 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

       Чл.16.4) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението и подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

       Чл.16.5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им,  но не по-късно от една година от датата на вземане на решение.

              Чл. 16.6) Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на
  сдружението от всеки член на сдружението или

  прокурора в едномесечен срок от
  узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението,

  Чл. 17.1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или определено от тях лице.

  Чл. 17.2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

  Чл. 17.3) Поканата за свикване на общо събрание се изпраща по пощата, или чрез използване на куриерска услуга и/или се връчва лично на посочения от члена адрес за кореспонденция, или се връчват на посочен от члена електронен адрес  и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

  Чл. 18 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всичките му членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

  Чл. 19.1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Правото на глас се упражнява от члена или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно.

                  Чл. 19.2) Представител на член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

  1. него, неговия съпруг/а или роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство -до втора степан включително;
  2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства вземането на решения.

                  Чл. 19.3) Едно лице може да представлява не повече от трима члена на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

  Чл. 20.1) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване и с мнозинство от присъстващите.

              Чл. 20.2) Решенията по чл, 16, ал. 2, т. 1 и 4 се вземат с мнозинство две  трети от присъстващите.

              Чл. 20.3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.

  Чл. 21.1) Управителния орган на Сдружението е Управителния съвет. Той се състои от четири лица (Председател и членове), които се избират от Общото събрание за срок до пет години.

  Чл. 22 Управителния съвет:

  1. осигурява изпълнението на решенията Общото събрание;
  2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване разпоредбите на устава:
  3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
  4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
  5. определя и организира извършването на дейността на сдружението и носи
   отговорност за това;
  6. определя адреса на сдружението;
  7. приема и изключва членове на сдружението и констатира отпадането на такива;
  8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в
   правата на друг орган;
  9. приема вътрешни актове на сдружението;
  10. взема решения за откриване и закриване на клонове;
  11. взема решения за участие в други организации;
  12. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
  13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
   имуществените вноски;
  14. изпълнява задълженията предвидени в устава.
  Чл. 23.1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е

  длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане от членовете му. Ако Председателя не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се води от един от членовете на УС.

              Чл. 23.2) Управителния съвет може да взема решения ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове,

              Чл. 23.3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

              Чл. 23.4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 22, т. 2 и 5 и чл. 32, ал. 2 – с мнозинство от всичките членове.

              Чл. 23.5) Управителния съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

              Чл. 23.6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освобождавани от Общото събрание и преди изтичането на петгодишния им мандат

  Чл. 24.1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от пет години. Изборът се провежда, като след обсъждане на кандидатурите се гласува за кандидатите и печели този, който получи най-много гласове. При наличието само на една кандидатура се гласува като кандидатът става председател ако за него гласуват повече от половината от присъстващите членове.

  Чл. 24.2) Председателят на УС;

  1.свиква по подходящ начин и ръководи заседанията на управителния съвет;

  2.организира дейността на сдружението в съответните ЗЮЛНЦ. устава и решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

  3.представлява сдружението;

  Чл. 24.3) Председателят на У С може да бъде освобождаван от Общото събрание и преди изтичането на петгодишния му мандат.

   

  1. ИМУЩЕСТВО. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИНИ ЗА РАЗХОДВАНЕ

   

  Чл. 25 Имуществото на Сдружението се състои от: право на собственост върху недвижими имоти, движими вещи. ограничени вещни права, пари, вземания, ценни книжа, право на интелектуална собственост и други права.

  Чл. 26 Сдружението разходва имуществото си за постигане на своите цели с оглед развитието и утвърждаването на духовното и физическото здраве на нацията, изграждане на спортни програми за български граждани, предоставяне на спортни социални услуги, за осъществяване на всякаква друга дейност незабранена от закона.

  Чл. 27.1) Събраното имущество може да бъде изразходвано безвъзмездно по решение на Управителния съвет, взето по предложение на Председателя, за осъществяване на дейността, насочена към постигането на определените в устава и закона цели.

  Чл. 27.2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в съответствие с целите на сдружението и неговите финансови възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда. по който се извърша подборът е общодостъпна и се обявява в търговския регистър.

  Чл. 27.3) За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на сдружението с мнозинство две трети от всички негови членове, когато е в полза на:

  1. лица от състава на други органи на сдружението и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително:
  2.лица, били в състава на управителните му органи до две години преди датата на вземане на

  решението;

  3.юридически лица, финансирали организацията до три години преди датата на

  вземане на решението;

  1. юридически лица. в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да

  наложат, или възпрепятстват вземането на решения.

  Чл. 27.4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал, 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат, или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението, или са сключени при общи условия, публично обявени.

  Чл. 28 Годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

   

  1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

   

  Чл. 29.1) Сдружението е длъжно да води книга за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

  Чл. 29.2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни, относно:

  1.съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и

  програмите на организацията и постигнатите резултати;

  2.размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за

  набиране на средства;

  3.финансовия резултат.

              Чл. 29.3) Докладът за дейността по предходните алинеи е публичен, Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване в него се публикува в търговския регистър.

             

  VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

   

  Чл. 30 Сдружението с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза..

   

  VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

   

  Чл. 31.1) Сдружението се прекратява:

  1) Сдружението се прекратява:

  – по решение на Общото събрание;

  – с решение на съда съгласно чл.13, ал.1, т.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  2) Решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересован или прокурора. В случая прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

   

  1. ЛИКВИДАЦИЯ. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА. ЗАЛИЧАВАНЕ

   

              Чл. 32.1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

              Чл. 32.2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

              Чл. 32.3) Ако Управителния съвет не определи ликвидатор по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 31, ал. 1, т. 1, такъв се определя от Софийски градски съд.

  Чл. 32.4) Относно неплатежоспособността.съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на търговския закон.

  Чл. 33. 1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото му имущество,

  Чл. 33. 2) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да било начин на:

  1.учредителите, настоящите и бившите членове;

  2.лицата били в състава на организациите му и служителите му;

  3.ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;

  4.съпрузите на лицата по т. 1 – 3;

  5.роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия без ограничения, по съребрена линия -до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

  6.юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители могат да наложат или

  възпрепятстват вземането на решения.

  Чл. 34. 1) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел

  Чл.34.2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на сдружението. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното сдружение общественополезна дейност.

  Чл. 35 След разпределянето на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от ТРРЮЛНЦ.

   

  Настоящият устав, приет на 01.02.2021 г., от всички присъствали учредители и членове на сдружението на общо учредително събрание на сдружението с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП“ състояло се на 01.02.2021 г. в гр. София.