Средства

•        Приема и изисква спазването на стандарти за обучение и практикуване на дейности в областта на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и други съпътстващи дейности, съизмерими с европейските и световни такива;
•         Организира и финансира разработването и осъществяването на проекти, самостоятелно или съвместно, с други правителствени и неправителствени организации и институции.
•         Осъществява сътрудничество, координация и взаимопомощ с местни, национални и международни организации, имащи сродни цели и задачи.
•         Улеснява достъпа и разпространението на знания в областта на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, видовете технологии и влиянието върху околната среда;
•         Организира и провежда срещи за обмяна на опит, консултации, супервизии, образователно-квалификационни и научни курсове, семинари, конференции, конгреси, подпомага научно-изследователски организации, учени, които да извършват разработки за оптимизиране на процесите, и подобряване качеството на работа на използваната техника, и други;
•         Оказва методическа, консултативна помощ и съдействие на индивиди, професионални общности, правителствени и неправителствени  организации, частни физически и юридически лица и други заявители;
•         Изразява мнението на общността на лицата занимаващи се с унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и съпътстващите процеси, по всички въпроси при определяне на социалната политика и законодателството в тази област. В тази връзка прави анализ и се информира относно относимото за дейността на операторите законодателство, действащо на територията на Република България и Европейския съюз, подготвяните и обсъждани промени на нормативната уредба;
•         Събира и анализира информация за съществуващи технологии и техника за унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и за съпътстващите дейности;
•         Организира обмен на специалисти и подпомагане на проекти, свързани с дейността на сдружението.
•         Създава фонд и база данни от специализирана литература, както и подпомага издаването и популяризирането й.
•         Създава информационни материали за популяризиране дейността на сдружението.
•         Организира и провежда различни прояви.
•         Приема дарения от български и чуждестранни физически и юридически  лица, съответстващи на  целите и задачите на сдружението.
•         Представлява членовете си в страната и пред чуждестранни институции и организации.