Целите на „АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП”, са:

•         Да стимулира и обединява усилията на общността на операторите за трайно унищожаване на отпадъци и СЖП с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване, и да подпомага личностно израстване и развитие на обществото.
•         Да обединява, при запазване на различията, и представлява лицата, които се занимават с унищожаване отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, или са в процес на обучение за осъществяване и етапите на процесите, българското и европейското законодателство, научните разработки, в името на професионалното и личностното развитие на своите членове.
•         Да допринася за популяризиране, разпространение и развитие на съвременните постижения в областта на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП на територията на Република България.
•         Да подкрепя интересите и защитата на правата на хората, занимаващи се с унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, и други свързани с това дейности, включително научни работници и технолози, работещи в областта на оптимизиране на процесите; 
•         Да организира конференции и обучения с оглед повишаване знанията и познаването на процесите, както от операторите, осъществяващи унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, така и на обществото във всякакви формати; 
•         Да координира подготовката и повишаването на квалификацията на индивидуалните членове на сдружението и други лица; 
•         Да координира дарителски инициативи; 
•         Да организира обсъждания относно начините на унищожаване на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, с оглед цялостно управление на процесите, свързани с унищожаване на отпадъците и СЖП и опазване, а при необходимост и възстановяване равновесието на околната среда. Да изготвя становища, които да послужат на всички заинтересовани в областта, включително държавни и общински органи, лаборатории, научно-изследователски центрове, относно избягване на съществуващи и/или нововъзникващи проблеми, свързани с отпадъците, които не подлежат на рециклиране и СЖП, основно чрез тяхното унищожаване;
•         Да съдейства за участия в държавни и международни конференции, обучения, семинари, обсъждания, да разработва и дава становища по проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на граждански организации; 
•         Да установява и осъществява взаимодействие с други национални и международни организации със сходни цели и дейност; 
•         Да организира и оказва съдействие при организирането на срещи, семинари и конференции по темите на унищожаване на отпадъците, които не подлежат на рециклиране; събиране, архивиране, разпространяване на информация и статистика за проявите, организирани от сдружението, както и за други научни постижения, изменения на нормативната уредба и събития. 
•         Да допринася за личностното, професионални и организационно развитие в областта на унищожаването на отпадъците и създаване на трайни навици и култура при управление на отпадъците и СЖП, и като краен резултат да допринася за подобряване качеството на живот на българските граждани, както и поддържане на здравословна среда и възстановавяне на екологичното равновесие.